เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหา คือ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ จึงไม่สามารถดําเนินการได้ เช่นเดียวกับถนน

การแก้ปัญหา คือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ ได้ตั้งงบประมาณในส่วน นี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ครัวเรือน
1.บ้านปากพระ293-
2.บ้านลัดทรายมูล 225-
3.บ้านจอมสังข์ 167-
4.บ้านวังขวาก 246-
5.บ้านหนองพยอม105 -
6.บ้านวังกุ้ง 155 -
รวม1,191 -


การประปา
หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ครัวเรือน
1.บ้านปากพระ293-
2.บ้านลัดทรายมูล 225-
3.บ้านจอมสังข์ 167-
4.บ้านวังขวาก 246-
5.บ้านหนองพยอม105 -
6.บ้านวังกุ้ง 155 -
รวม1,191 -0.02s. 0.50MB