เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
จำนวนครูจำนวนนร.
ลําดับ ชื่อโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย-33333063
2โรงเรียนวัดปากพระ 41216118105223
3โรงเรียนวัดลัดทรายมูล2244812
4โรงเรียนบ้านจอมสังข์325152035
5โรงเรียนบ้านวังขวาก2469817
6โรงเรียนบ้านหนองพยอม 3-310 1424


สาธารณสุข

ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มัก เกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน เช่น โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรค อื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล
ปัญหา คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพ ประจําปี

การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปากพระ ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี สําหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก สุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกําลังกายยังไม่สม่ําเสมอ และประชากร ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ

ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปากพระ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข-
คลินิกเอกชนจำนวน 1 แห่ง0.01s. 0.50MB