เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล ปากพระ ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมาย คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

1. ถนนดินลูกรัง จํานวน 65 สาย
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 22 สาย
3. ถนนลาดยาง จํานวน 1 สาย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293)
4. ถนนลาดยาง
    - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4003
    - ทางหลวงชนบทหมายเลข 5004
    - วังขวากฝั่งตะวันตก
จํานวน 2 สาย
5. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
    - หมู่ที่ 1 จํานวน 5 สาย
    - หมู่ที่ 2 จํานวน 3 สาย
    - หมู่ที่ 3 จํานวน 1 สาย
    - หมู่ที่ 4 จํานวน 1 สาย
จํานวน 10 แห่ง


การสื่อสาร
หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน จํานวนโทรศัพท์สาธารณะ
1.บ้านปากพระ2
2.บ้านลัดทรายมูล-
3.บ้านจอมสังข์1
4.บ้านวังขวาก2
5.บ้านหนองพยอม2
6.บ้านวังกุ้ง -
รวม7


5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ ไม่มีไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่มี อยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลปากพระ
0.02s. 0.50MB