เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ ตําบลปากพระ ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ หมู่ที่ 2 บ้านลัดทรายมูล
หมู่ที่ 3 บ้านจอมสังขหมู่ที่ 4 บ้านวังขวาก
หมู่ที่ 5 บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านวังกุ้ง

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตําบลยางซ้าย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ติดต่อกับตําบลทุ่งหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออกติดต่อกับตําบลท่าฉนวน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีความลาดชันบ้างเล็กน้อย พื้นที่บางแห่งเป็นแอ่งลึก ซึ่งแต่เดิมมี น้ําขังอยู่ พื้นที่ลาดชันลงทางตอนใต้ลงไปเรื่อย ๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ ส่วนพื้นที่ราบจะพบเห็นเป็นบริเวณ กว้างเป็นบางแห่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรใช้ทํานาปีและนาปรัง บางพื้นที่ถ้าน้ําท่วมขังก็ใช้ทํานาปีไม่ได้ต้องรอนาปรัง พื้นที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรในฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามากประชาชนสามารถจับปลามา เพื่อบริโภคหรือจําหน่ายได้


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนและ แห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ เย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด ประมาณ 15 องศา
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคมแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนใน เดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกิดอุทกภัยรุนแรงในช่วงฤดูฝนหลาก มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,700 มิลลิเมตร

จำนวนประชากรในตำบล

เขตการปกครอง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านปากพระ 421 447868293
2บ้านลัดทรายมูล 355386741224
3บ้านจอมสังข์242242484166
4บ้านวังขวาก396419815246
5บ้านหนองพยอม171161332104
6บ้านวังกุ้ง 241236477155
รวม1,8261,8913,7171,188

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2559
0.01s. 0.50MB