เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่041
17.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ149
16.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ157
13.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร138
12.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ136
11.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ142
10.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร02
9.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน141
8.การรับชำระภาษีป้าย140
7.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น139
6.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม143
5.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น146
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ _เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา03
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ _เลิกประกอบพาณิชยกิจ_ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา02
4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์02
15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ138
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ138

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB