เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 25611190
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 )129
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 29 กันยายน 2560164

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB