เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 134
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 3114
ข้อบัญญัติ3179
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621162
แผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม176
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561165
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621145
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-25641156
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561116
แผนงานดำเนินงาน ประจำปี 2561175
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)166
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)157
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)156
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 165
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขอองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ 1109
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 161
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)1185
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560148

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB