เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวเยาวเรศ คงคีรี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

 • นางธัญลักษณ์ นกพึ่ง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระสำนักปลัด

 • นางสาวบุศรินทร์ มีอัฐมั่น

  หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป

 • นายสุปัญญู นิ่มอ้น

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวศิริวรรณ มิตรขำ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางศศิธร ไชยมณี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายณัฐวุฒิ ม่วงเย็น

  นิติกรปฏิบัติการ

 • พันจ่าเอก ธวัชชัย จิตรจักร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวนุชนาถ คล้ายขำ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสีไพร แมลงภู่

  พนักงานสูบน้ำ

 • นางสาวมลธิรา มะลิดวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวรัตนดี โพธิ์แจ้ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอิสเรศ นวมเอม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายบุญแทน วันสาย

  นักการภารโรง

 • นายจำเนียร เพ็ชรจรูญ

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายจารุมาศ หัตถกิจกุล

  พนักงานทั่วไป

 • นายประดิษฐ์ กลิ่นเมือง

  พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

 • นายหัสนัย นิ่มคำ

  คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย

 • นายรณชัย ศรีมันตะ

  งานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย

 • นายนราวิชญ์ สอนเพียร

  คนงานประจำรถน้ำ

กองคลัง

 • นางประเทือง ยุบล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางธนัญญา งามภักดี

  นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวอมรรัตน์ บุตรโส

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • นายจิรวัฒน์ สายสอน

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางเพ็ญศิริ บุญชุ่ม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นางเตือนใจ บุญเยี่ยม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาววารี จอมสังข์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายอภิชาติ แสนคำภา

  พนักงานขับรถยนต์

กองช่าง

 • นายวีระชัย จูทอง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายอภิฌา กานำ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสมบัติ กลิ่นเดช

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาววณัญญา วงค์เทพ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายอนุภาพ มีดีด

  คนงานทั่วไป

 • นายประสงค์ ศรีชู

  คนงานทั่วไป

 • นายสุรชัย พากเพียร

  พนักงานขับรถยนต์

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวกรทอง ก้องแดนไพร

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางประทุม อินวัฒนา

  ครู

 • นางทองปอ ใยระย้า

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวแอนนา คงนวล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวธันชลิดา หนูปลอด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองสาธารณสุขฯ

 • นายกิตติพจน์ ชัพวิโรจน์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายกิตติพจน์ ชัพวิโรจน์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวนิตยา ป้อมแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวสุพัตรา สุขแท้

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

 • นางสาวเสาวภา คัมภิรานนท์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายศุภชัย ธิบัวพันธ์

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

0.01s. 0.75MB