เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวรรณนา ป้อมแก้ว

  นายกอบต.ปากพระ

 • นายธนธรณ์ ป้อมแก้ว

  รองนายกอบต.ปากพระ

 • นายนิคม ยอดเลิศ

  รองนายกอบต.ปากพระ

 • นางสาวจันทิมา มะลิดวง

  เลขานุการนายกอบต.ปากพระ0.01s. 0.50MB