เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประเทือง ไทยอยู่

  ประธานสภาอบต.ปากพระ

 • นายบุญชุบ อินผ่อง

  รองประธานสภาอบต.ปากพระ

 • นางสาวเยาวเรศ คงคีรี

  เลขานุการสภาอบต.ปากพระสมาชิกสภา

 • นายสุทิน เข็มประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายชัยณรงค์ จอมสังข์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายบุญชุบ อินผ่อง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายจเร จงแจ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายบัญญัติ พุทธธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายไพรวัล เส็งเข็ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายเกิด เมืองคล้าย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสาวนุจรินทร์ เจริญสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายประเทือง ไทยอยู่

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายวิรัตน์ ใยระย้า

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเสน่ห์ ดีอินทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสะอาด บัวบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

0.01s. 0.50MB