เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
พัฒนาการศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีพร้อมสาธารณูปการ สืบสานวัฒธรรมประเพณี
การบริหารจัดการประชาชนมีส่วนร่วม ”ยุทธศาสตร์


1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางพัฒนา
    -พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง
    -พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แนวทางพัฒนา
    -แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางพัฒนา
    -ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
    -ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางพัฒนา
    -ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาชน ครอบครัวและชุมชน
    -ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์คนพิการ คนชรา ผู้มี รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
    -ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
    -ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางพัฒนา
    -นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและส่งเสริมให้ผลผลิตมีคุณภาพ
    -ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการป้องกัน และรักษาความสงบสุข
แนวทางพัฒนา
    -สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แนวทางพัฒนา
    -เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรและพัฒนาองค์กรเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรและพัฒนาองค์กร
    -ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนราชการบนหลักธรรมาภิบาล

0.01s. 0.50MB