เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
พิธีประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 14 กุมภาพันธ์ 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
เบี้ยเด็กแรกเกิดอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียกอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การแปรรูปฟักเขียว ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประชุมสัญจรอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
อุทยานแห่งชาติรามคำแหงปิดแหล่งท่องเที่ยวยอดเขาหลวงและน้ำตกสายรุ้งอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 2อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศ ตำบลวังตะคร้อ ปลอดขยะเปียกอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
สาระน่ารู้ การลดใช้พลาสติกอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.75MB