เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วันพ่อแห่งชาติ ๖๒อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายบันเทิง-บ้านนายอุดม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้ออบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากพระอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
สรุปราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายเลียบคลองกลางบ้าน ๑ (ท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนายประสิทธิ์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายเลียบคลองกลางบ้าน ๑ (ท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนายประสิทธิ์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายประตูน้ำลำไนย์ ซอยประชาร่วมใจ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายประตูน้ำลำไนย์ ซอยประชาร่วมใจ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
สรุปราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยตาชม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB