เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ (พ.ศ.2563 - 2565)อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (พฤษภาคม-กันยายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ทะเบียนพาณิชย์อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
งบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB