เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (พฤษภาคม-กันยายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ทะเบียนพาณิชย์อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
งบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผลคะแนน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศ เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB