เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการมาขอใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประจำเดือนตุลาคม 2559265 มิ.ย. 61
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 25614223 เม.ย. 61
ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการคนพิการตำบลปากพระ 19 เม.ย. 25614420 เม.ย. 61
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.25614518 เม.ย. 61
การออกเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯลฯ ผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ อ.เมือง จ.สุโขทัย 26 มี.ค.61 402 เม.ย. 61
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาติเวสสันดรชาดก ณ วัดลัดทรายมูล ต.ปากพระ372 เม.ย. 61
โครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง 29 มี.ค. 61402 เม.ย. 61
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย 23 มี.ค. 61422 เม.ย. 61
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ 14 มี.ค. 61412 เม.ย. 61
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย 23 ก.พ. 61492 เม.ย. 61
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยมยังยื่นจังหวัดสุโขทัย 20 ก.พ.61462 เม.ย. 61
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุด้วยการเล่นกีฬา15ก.พ.61462 เม.ย. 61
โครงการเยาวชนอาสาทำดีเพื่อสังคม 22 มี.ค. 614622 มี.ค. 61
โครงการประชาคมหมู่บ้าน ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4230 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1622 ม.ค. 61
โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี25614215 ม.ค. 61
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศการลปีใหม่ พ.ศ. 2561 4012 ม.ค. 61
ลำดับที่ 101-117 | 6/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 1.00MB