เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงาน576 พ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2126 ต.ค. 61
คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 453 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระประจำปีงบประมาณ 2562433 ต.ค. 61
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานตามตาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประจำปีงบประมาณ 2561312 ต.ค. 61
รายงานผลประเมินการดำเนินงานตามมาตราการประหยัดพลังงาน รอบที่ 2 (1เมษายน 2562 - 31 สิงหาคม 2561)153 ก.ย. 61
โครงการโรงเรียนสะอาด ปราศโรคมือ เท้า ปาก8830 ส.ค. 61
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร8830 ส.ค. 61
การประเมินการจัดการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25603530 ส.ค. 61
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถในราชกาลที่ 98114 ส.ค. 61
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 5914 ส.ค. 61
อบต.ปากพระ ร่วมกับสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนร่วมกันทำหลุมขยะเปียก ขยะอินทรี ตามนโยบายส่งเสริมการคัดแยกขยะ629 ส.ค. 61
โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันที่ 20 ก.ค. 2561657 ส.ค. 61
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 657 ส.ค. 61
โครงการชุมนุมสตรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย ประจำปี 2561577 ส.ค. 61
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 ก.ค. 2561647 ส.ค. 61
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนประจำปี 2561 วันที่ 24 ก.ค. 2561647 ส.ค. 61
โครงการ หญิงไทย รู้ทันภัย ยุคดิจิตอล 4.0 5 ส.ค.61687 ส.ค. 61
โครงการเติมรัก แต้มสี วันดีๆ เพื่อน้อง 21 ก.ค. 2561417 ส.ค. 61
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560276 ก.ค. 61
ลำดับที่ 61-80 | 4/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 1.00MB