เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการพัฒนาอาชีพประชากรวันแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 สารตะกล้า17211 ก.พ. 62
วันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 256120111 ก.พ. 62
โครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ วันที่ 6 ก.พ. 256224411 ก.พ. 62
โครงการพัฒนาอาชีพประชากรวันแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 กระเป๋าทรงเหลี่ยม10111 ก.พ. 62
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุด้วยการเล่นกีฬา10311 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ1929 ม.ค. 62
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ1929 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ1929 ม.ค. 62
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ2229 ม.ค. 62
โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ9929 ม.ค. 62
โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง9329 ม.ค. 62
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256310514 ม.ค. 62
BIG CLEANING DAY9714 ม.ค. 62
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 256210314 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อบต.ปากพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5316 พ.ย. 61
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 6112 พ.ย. 61
ช่องทางการเชื่อมโยงสู่สังคมออนไลน์ (ไลน์กลุ่มพี่น้องตำบลปากพระ)567 พ.ย. 61
รายงงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561447 พ.ย. 61
คำแถลงนโยบายของนายก อบต.ปากพระ546 พ.ย. 61
ช่องทางการรับความคิดเห็นของประชน386 พ.ย. 61
ลำดับที่ 41-60 | 3/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB